В този екип се обединяват учени от Факултет по химически науки и Факултет по физико-технологични науки.

доц. д-р Нина Димчева

Ръководител на екип "Технологии"

доц. д-р Нина Димчева е Ръководител на катедра „Физикохимия“ от 2018 г. в Химически факултет на ПУ „П. Хилендарски“

доц. д-р Стела Статкова

Член на екип "Технологии"

Д-р Стела Статкова е доцент по „Органична химия – химия на хетероциклените съединения“ от 2008 г. към катедра „Органична химия“ в Химически факултет на ПУ „П. Хилендарски“

доц. д-р Димитър Токмаков

Член на екип "Технологии"

Д-р Димитър Токмаков е доцент по „Компютърна и комуникационна техника“ от 2013 г. към катедра „Електроника, комуникации, информационни технологии“ (ЕКИТ) във Физико-технологичен факултет на ПУ „П. Хилендарски“

доц. д-р Сотир Сотиров

Член на екип "Технологии"

Д-р Сотир Сотиров е доцент от 2019 г. към катедра „Електроника, комуникации, информационни технологии“ във Физико-технологичен факултет на ПУ „П. Хилендарски“

гл. ас. д-р Ванина Колчева

Член на екип "Технологии"

Д-р Ванина Колчева е главен асистент от 2020 г. към катедра „Физикохимия“ в Химически факултет на ПУ „П. Хилендарски“.

ас. Мария Пимпилова

Член на екип "Технологии"

Мария Пимпилова е асистент от 2020 г. към катедра „Физикохимия“ в Химически факултет на ПУ „П. Хилендарски“.