Проект „Вита Плюс“ е насочен към изработването на платформа за анализ потенциала на българския бизнес за въвеждане на биобазирани технологии в индустриални сектори, функциониращи в условията на биоикономика.
Проектът се изпълнява от трансдисциплинарен колектив от 22-ма души от всички академични рангове – докторанти, асистенти, главни асистенти, доценти и професори на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
В проекта са представени изследователи от следните факултети: Факултет по биология, Факултет по химия, Физико-технологичен факултет, Факултет по икономически и социални науки, Юридически факултет, Педагогически факултет и от филиала на ПУ „Паисий Хилендарски“ в гр. Смолян.
Научните задачи на колектив „Вита Плюс“ са разпределени за изпълнение в четири екипа по два признака – по научни задачи в интегрални полета по компетентност на експертизата и по обвързаност на трансдисциплинарните академични изследвания.

ЕКИП ТЕХНОЛОГИИ

изследва „Биоактивни вещества с растителен произход“ и „Биосензори за детекция на замърсяване на водите“.

ЕКИП ЕКОЛОГИЧНИ УСЛУГИ

изследва „Биомониторинг и пречистване на отпадни води“.

ЕКИП ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

изследва „Биобазирани технологии в козметична и парфюмерийна промишленост“.

ЕКИП СОЦИОЛОГИЧЕСКИ, ПРАВНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

изследва „Неравенства, правна база и образователни изследвания“.