Проект „Вита Плюс“ касае изработването на платформа за анализ потенциала на българския бизнес за въвеждане на биобазирани технологии в индустриални сектори, функциониращи в условията на биоикономика.

Проектът се изпълнява от трансдисциплинарен колектив от 22-ма души от всички академични рангове – докторанти, асистенти, главни асистенти, доценти и професори от ПУ „Паисий Хилендарски“.

В проекта са представени изследователи от следните факултети и филиали на ПУ „Паисий Хилендарски“:

Химически факултет

Физико-технологичен факултет

Биологически факултет

Факултет по икономически и социални науки

Философско-исторически факултет

Педагогически факултет

Юридически факултет

Филиал в град Смолян