Екипът по проект „Вита Плюс“ е интердисциплинарен (общи изследвания в едно научно-изследователско направление) и трансдисциплинарен (общи изследвания в професионалните полета на различни науки). В този смисъл екипът по проекта е организиран на интегрална основа на различни академични експертизи, които са предвидени да се правят с основна тема на научните изследвания „Биодизайн и Биоикономика“ по проектна линия „Зелени технологии“ /2021-2022 г./ на Фонд „Научни изследвания“ на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Общата численост на участниците в проекта е 22 души от общо 7 факултета и от филиала на ПУ „П. Хилендарски“ в гр. Смолян.

Участниците в проект „Вита Плюс“ са групирани по естество на научно-изследователската работа и експертизите, които ще работят – в 4 екипа:

ЕКИП „ТЕХНОЛОГИИ“

изследва „Биоактивни вещества /БАВ/ с растителен произход“ и „Биосензори за детекция на замърсяване на водите“

ЕКИП „ЕКОЛОГИЧНИ УСЛУГИ“

изследва „Биомониторинг и пречистване на отпадни води“

ЕКИП „ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

изследва „Биобазирани технологии в козметична и парфюмерийна промишленост“

ЕКИП „СОЦИОЛОГИЧЕСКИ, ПРАВНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

изследва „Неравенства, правна база и образователни изследвания“

Експертната работа на научния колектив по проект „Вита Плюс“ е фокусирана върху изготвянето на общи научни изследвания, както в областта на природните, така и в областта на хуманитарните науки по актуалната тема: „Биодизайн и биоикономика“ и „Зелените технологии“.