БИОДИЗАЙН § БИОИКОНОМИКА

ВЪВЕДЕНИЕ

Основната цел на проект „Вита Плюс“ е да изгради платформа за въвеждане на биобазирани индустрии в България, като се конструира научна инфраструктура в областта на биоикономиката, която да предложи реални решения за модернизиране на различни сектори на икономиката на България. В този смисъл думите: „биоикономика“, „биотехнологии”, „биотехнологични иновации”, „биотехнологично сътрудничество”, „инвестиции в биоиндустриите” и други подобни създадоха нов научно-изследователски, научно-приложен и дефиниционен апарат от ново поколение, който навлезе и в България. Ето защо съвременната биоикономика и кореспондиращите смарт-технологии и биотехнологии за реализация на различни крайни решения включват: сложни комплекси от икономически дейности, използващи възобновяеми биологични ресурси (горски, селскостопански, водни ресурси, микроорганизми); и процеси за производство на биогорива и енергия, генно модифицирани организми, биопластмаси, биохимикали, биофармацевтични продукти и функционални хранителни добавки. Това промени и целта на съвременните биотехнологии; в наши дни, те са ориентирани към произвеждането и консумацията на продукти, които са в съответствие с поддържането на естествените екосистеми, без да се нарушава способността на бъдещите поколения да задоволят собствените си нужди. Няколко са примерите за динамичното развитие на биотехнологичните продукти, които задават икономическият вектор на направлението „биоикономика”. В подкрепа на тази позиция са данните за световния пазар на биопродукти: през 2003 г. той е оценен на около 70 млрд. долара – 85% от които са за биохимикали и биопластмаси; а прогнозите за производство на химикали и материали от продукти на биологична основа ще се увеличи значително до 18% през 2020 г. и до 25% през 2030 г. В контекста на глобалните тенденции и стратегията за развитие на биоикономика на ниво Европейски съюз през програмния период 2021-2027 г. може да позволи и на България да се включи активно в развиване на биобазирани индустрии и нови биопродукти, включително продукти, базирани на нови биотехнологични схеми.

Ние предполагаме, че на базата на разработени модели на биобазирана индустрия ще можем да регенерираме природния капитал от традиционно силни биопроизводства в България, като използваме специфични схеми на биоикономиката. Те могат да се предложат за реализация на заинтересованите индустриалци и предприемачи в страната и региона на Югоизточна Европа. Биобазираната индустрия може да се развие като благоприятна икономическа формула, достъпна за малките и средни предприятия (МСП) – които са „гръбнакът”, както на европейската, така и на българската икономическа делова среда.

НАУЧНА ПРОГРАМА

Направленията, по които ще работи сформираният екип по проект „Вита Плюс“ през 2021 г. и 2022 г. са:

  1. Проучване възможностите за внедряване на модерни технологични решения за оползотворяване на биоразградими растителни отпадъци независимо от нивото на тяхната преработка, включващ модерни биотехнологични и хемо-ензимни процеси и тяхната дигитализация.
  2. Икономичеки анализ на ефективността на предлаганите технологични решения, за да се постигне значим икономически ефект.
  3. Анализ на възможностите за прилагане на подхода „Екосистемни услуги“ в новите технологични процеси, за да се намали въглеродния отпечатък на индустрията.
  4. Анализ на социалния ефект и необходимостта от промени в правната уредба при внедряване на модерните технологични решения и преминаване към биоикономика.
  5. Развитие на компетентност за етично и устойчиво екологично мислене сред ученици и студенти чрез прилагане на интерактивни виртуални сценарии в обучението.

ЕКИП „ТЕХНОЛОГИИ“

изследва „Биоактивни вещества /БАВ/ с растителен произход“ и „Биосензори за детекция на замърсяване на водите“

ЕКИП „ЕКОЛОГИЧНИ УСЛУГИ“

изследва „Биомониторинг и пречистване на отпадни води“

ЕКИП „СОЦИОЛОГИЧЕСКИ, ПРАВНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

изследва „Неравенства, правна база и образователни изследвания“

ЕКИП „ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

изследва „Биобазирани технологии в козметична и парфюмерийна промишленост“